1. TEAMLEADER: Iedere overeenkomst gesloten tussen de naamloze vennootschap “TEAMLEADER”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Dok Noord 3A Bus 101, België, BTW BE 0899.623.035, RPR Gent, afdeling Gent (hierna “TEAMLEADER”) en de klant wordt beheerst door onderhavige voorwaarden.

TEAMLEADER biedt een online applicatie aan onder de merknaam “Teamleader®” (merkregistratienummer 012661963) . Deze tool biedt een integratie aan van verschillende diensten met het oog op een efficiëntere bedrijfsadministratie van haar klanten. De online diensten faciliteren meer bepaald online beheer en samenwerking, en bestaan onder andere uit (hierna de “diensten”):

 • Een CRM;
 • Een agenda;
 • Offertebeheer;
 • Een API:
 • Een projectplanningmodule;
 • Een facturatiemodule;
 • Ticketing;
 • Voice-over-IP.

TEAMLEADER bezit het recht om de aanbieding en samenstelling van haar diensten (alsook van haar basismodule en/of features, cfr. artikel 10) aan te passen wanneer zij hiertoe beslist. In ieder geval houdt zij eraan om de klant hiervan binnen redelijke termijn voorafgaandelijk op de hoogt te brengen via een vermelding op haar website of via de TEAMLEADER communicatie naar bestaande klanten toe (cfr. artikel 18).

De diensten, zoals beschreven op de website of in de TEAMLEADER communicatie (cfr. 18) worden beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis. Daarenboven beschikt de klant over het recht om gebruik te maken van een demo-versie (cfr. artikel 9) en kan te allen tijde extra informatie worden ingewonnen bij TEAMLEADER dienaangaande. De klant verklaart dan ook voldoende precontractueel geïnformeerd te zijn over de inhoud en draagwijdte van de diensten.

2. Toepassingsgebied: Door bestelling van de diensten van TEAMLEADER (inclusief inschrijving op de demo-versie – cfr. artikel 9), erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van TEAMLEADER met het adres http://public.teamleader.be (hierna de “website”).

Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Indien TEAMLEADER nalaat de strikte toepassing te eisen van een van de bepalingen van deze voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze rechten.

TEAMLEADER behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een aanpassing op haar website. Dergelijke aanpassing zal op redelijke termijn voorafgaandelijk aangekondigd worden door TEAMLEADER op haar website, alsook via de TEAMLEADER communicatie aan de reeds bestaande klanten (cfr. artikel 18).

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen TEAMLEADER en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling.

3. Klanten: Een klant is iedere private of professionele persoon die diensten afneemt van TEAMLEADER, evenals iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt.

Iedere private klant wordt verondersteld minstens 18 jaar oud te zijn.

Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

4. Offerte: Offertes van TEAMLEADER zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.

Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden.

Promoties, folders of catalogi, van welke aard dan ook, uitgaande TEAMLEADER zullen niet beschouwd worden als een offerte.

5. Totstandkoming overeenkomst: Een overeenkomst komt pas juridisch en definitief tot stand wanneer de klant een bestelling plaatst bij TEAMLEADER (i) via de besteloptie voorzien op de website, of (ii) telefonisch, en op voorwaarde dat deze bestelling gevolgd wordt door een e-mail van TEAMLEADER aan de klant waarbij deze een gebruikersaccount wordt verstrekt ter activatie (zie verder toegelicht in artikel 6). Een uitzondering op het voorgaande geldt wanneer de klant voorafgaandelijk gebruik heeft gemaakt van de demo-versie en aldus reeds een gebruikersaccount werd verstrekt (zoals toegelicht in artikel 9).

Een geldige bestelling veronderstelt minstens de opgave van volgende informatie door de klant:

 • Identiteitsgegevens van de private of rechtspersoon met geldig e-mailadres;
 • Gewenste module van de diensten (cfr. artikel 10);
 • Gewenst aantal gebruikers;
 • Facturatie gewenst op kwartaal of jaar basis.

Vooraleer over te gaan tot toekenning van een gebruikersaccount, bezit TEAMLEADER het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, zoals maar niet beperkt tot onderzoek van diens kredietwaardigheid.

De gegevens die een klant opgeeft voor het bekomen van een gebruikersaccount dienen in ieder geval accuraat, waarachtig, up-to-date en volledig te zijn.

Bij gebrek aan correcte medewerking van de klant dienaangaande, of bij twijfels van TEAMLEADER omtrent de identiteit of toelaatbaarheid van de activiteiten van de klant, behoudt TEAMLEADER zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling, door toekenning van een gebruikersaccount, te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de klant de intentie heeft om de diensten zelf weder te verkopen, is TEAMLEADER gerechtigd te weigeren.

Een weigering tot toekenning van een gebruikersaccount (en dus tot contracteren) door TEAMLEADER geeft in geen geval aanleiding tot enige schadeloosstelling.

Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst na toekenning van de gebruikersaccount, worden slechts als geldig beschouwd na schriftelijk akkoord van of uitvoering door TEAMLEADER.

6. Gebruikersaccount/login: Een aanvaarding door TEAMLEADER van een geldige bestelling door de klant leidt tot een activatie van een gebruikersaccount. Via een gebruikersaccount en de daarbij horende login(s) wordt de klant toegang geboden tot de diensten van TEAMLEADER.

Toegang tot de diensten impliceert een recht op gebruik van de diensten ten gunste van - maar tegen betaling door - de klant. In geen geval impliceert dit enige eigendomsoverdracht van de diensten door TEAMLEADER aan de klant.

Een gebruikersaccount bevat de locatie en toegangscodes waarmee de klant toegang wordt geboden tot de diensten.

De toekenning van een gebruikersaccount gaat gepaard met de toekenning van minimum twee (2) of meerdere logins. Het aantal logins komt overeen met het aantal gebruikers van de klant door TEAMLEADER toegestaan.

Een login behoort slecht toe tot één persoon, en mag dan ook niet gedeeld worden met meerdere personen.

Per login dient iedere gebruiker van de klant een uniek wachtwoord in te stellen, dat tot diens persoonlijke informatie behoort.

Iedere klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van diens gegevens inzake de gebruikersaccount en logins, zoals maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het paswoord. De klant wordt verondersteld deze informatie niet over te dragen aan een derde partij en ieder ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te sanctioneren, alsook te melden aan TEAMLEADER. Bovendien wordt een klant zelfs niet verondersteld zijn paswoorden (of deze van zijn gebruikers per login) mee te delen aan TEAMLEADER (bijvoorbeeld in het kader van de helpdesk waarbij assistentie wordt verzocht van TEAMLEADER - cfr. artikel 17). Ieder verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de daarbij horende logins zal dan ook niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van TEAMLEADER.

7. Duurtijd en opzegging: Een overeenkomst tot gebruik van de diensten van TEAMLEADER wordt gesloten voor onbepaalde duur. De verderzetting van de overeenkomst is evenwel steeds afhankelijk van voorafbetaling door de klant voor de overeengekomen periode (kwartaal of jaar). Zodoende hanteert TEAMLEADER het principe van een abonnement.

Opzegging door de klant kan op ieder moment en om welke reden dan ook, mits verzending van een e-mail aan TEAMLEADER (info@teamleader.be). TEAMLEADER houdt eraan om binnen de vijf (5) werkdagen na datum van deze email uitwerking te verlenen aan deze beëindiging en de gebruikersaccount van de klant te deactiveren. In ieder geval dient opzegging door de klant plaats te vinden alvorens TEAMLEADER is overgegaan tot facturatie in kader van de voorafbetaling van de aankomende overeengekomen periode (cfr. artikel 11). Indien de opzegging plaatsvindt nadat TEAMLEADER reeds is overgegaan tot facturatie, wordt de klant verondersteld deze factuur tijdig te betalen (zelfs indien deze zinnens is geen verder gebruik van de overeenkomst te willen maken).

In het geval de klant niet-akkoord gaat met – niet-limitatieve opsomming – (i) een wijziging van het aanbod of de samenstelling van de diensten van TEAMLEADER (cfr. artikel 1), (ii) een wijziging van de algemene voorwaarden door TEAMLEADER (cfr. artikel 2) of (iii) een eventueel aangekondigde prijsaanpassing door TEAMLEADER ( cfr. artikel 10), kan hij aldus te allen tijde en op eenvoudige wijze de overeenkomst beëindigen. In geen geval biedt dit de klant evenwel een bijkomende eis tot schadevergoeding ten laste van TEAMLEADER.

8. Levering: De diensten van TEAMLEADER nemen de vorm aan van een “software as a service”. Het louter meedelen van de gebruikersaccount (met bijhorende logins) aan de klant zal worden beschouwd als oplevering van de diensten.
Ingebruikname van het portaal van de diensten door de klant staat gelijk met aanvaarding hiervan. 

Ingebruikname en toegang tot de diensten door de klant veronderstelt een internetverbinding en het gebruik van een moderne webbrowser (zoals maar niet beperkt tot de meest recente versie van Google Chrome). Bij gebruik van een verouderde webbrowser, is het mogelijk dat de klant niet alle functies van de diensten kan gebruiken of dat deze functies niet optimaal zullen functioneren.

9. Demo-versie: Iedere potentiële klant wordt voorafgaandelijk aan de afsluiting van een overeenkomst de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een demo-versie van de diensten en dit gedurende 14 kalenderdagen. Dit vereist een online registratie door de gebruiker, maar is in ieder geval kosteloos. Na afloop van de termijn loopt de demo-versie ten einde zonder dat enige verdere actie vereist is van de gebruiker.

Indien de klant naderhand (of zelfs voor afloop van de periode in kader van de demo-versie) een definitieve bestelling wenst te plaatsen, dienen hiervoor de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 te worden nageleefd.

Op grond van Boek VI Markpraktijken & Consumentenbescherming van het Belgisch Wetboek Economisch Recht geniet de private klant (in diens hoedanigheid als consument) in principe van een recht tot herroeping. Echter, het leveren van de diensten vormt een uitzondering op het herroepingsrecht (art. VI.53 °13 WER) zodat de private klant zich niet langer op dit herroepingsrecht kan beroepen. Bovendien geeft de private klant, door het plaatsen van een bestelling, expliciet zijn akkoord om de uitvoering van de diensten aan te vangen en erkent hij aldus niet langer te genieten van dergelijk herroepingsrecht. Niettemin kan iedere  private klant, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, steeds gebruik maken van de demo-versie die TEAMLEADER aanbiedt. Door de beschikbaarheid van een demo-versie van de diensten voorziet TEAMLEADER aldus meer dan hetgeen de wet haar oplegt. In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping.

10. Prijs: Een basismodule van de diensten bevat volgende onderdelen, en dit tegen een bepaalde prijs per maand:

 • Login voor twee gebruikers;
 • CRM en offertes;
 • Tijdsregistratie;
 • Lead management;
 • Agendabeheer.

In het geval de klant tevens opteert voor één of meerdere van de hiernavolgende bijkomende diensten (zijnde, een “add-on” of “feature”), zal dit een bijkomende maandelijkse prijs per feature impliceren bovenop de prijs voor de basismodule:

 • Meer logins;
 • Facturatie;
 • Projecten;
 • Ticketing;
 • Voice over IP.

Alle prijzen worden te allen tijde afgebeeld op de website en zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn exclusief BTW.

De diensten zullen worden aangerekend aan de prijs zoals vermeld op de website op het ogenblik dat overeenkomst tussen partijen is tot stand gekomen (cfr. artikel 5).

In geen geval kan TEAMLEADER garanderen om haar prijzen - zoals vermeld op de website - voor een bepaalde termijn te zullen aanhouden, gezien zij hiervoor afhankelijk is van de marktstructuur.

Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/diensten, sociale premies en overheidslasten, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is TEAMLEADER in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen wanneer zij hiertoe wenst te beslissen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding ervan via de TEAMLEADER communicatie worden ter kennis gebracht aan de bestaande klanten (cfr. artikel 18) en worden aangekondigd op de website.

11. Facturatie: TEAMLEADER houdt eraan om te factureren aan haar private en professionele klanten. Dit zal gebeuren op kwartaalbasis of jaarlijkse basis, afhankelijk wat de klant heeft verkozen bij het plaatsen van zijn bestelling (cfr. artikel 5), maar steeds 14 dagen voorafgaandelijk aan de uitvoering van de diensten voor deze periode. 

In het geval van opzegging door de klant (cfr. artikel 7), zullen de reeds betaalde gelden aan TEAMLEADER (onafhankelijk of de voorafbetaling betrekking had op de periode van een kwartaal of van een jaar) definitief verworven blijven en niet het voorwerp uitmaken van terugbetaling.

Door het bestellen/afnemen van de diensten, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door TEAMLEADER, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

De factuur zal verzonden worden naar de bestemming die de klant heeft opgegeven bij diens bestelling. De klant houdt eraan om TEAMLEADER tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen dienaangaande.

12. Betaling: De klant dient voorafgaandelijk te betalen, en dit via de online betaalmethode waarop TEAMLEADER beroep doet en zoals voorzien op haar website.
Voor de verwerking van deze online transacties doet TEAMLEADER een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren, zoals onder meer:

 • Stripe 3180 18th St, San Francisco, CA 94110;
 • PayLane Sp. z o.o. ul. Arkońska 6/A3 80–387 Gdańsk, Polska, KRS 0000227278;
 • OGONE BVBA/SPRL Woluwedal 102 B-1200 Brussel, België.

De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. TEAMLEADER heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Wanneer de klant - in tegenstelling tot het voorgaande - wenst te betalen via bankoverschrijving of een andere betaalmethode, dient zij TEAMLEADER hiervan ten gepaste tijde en voorafgaandelijk op de hoogte brengen en dient TEAMLEADER dit schriftelijk te aanvaarden. TEAMLEADER behoudt zich het recht voor om dergelijke aanvraag te weigeren, om welke reden dan ook.

TEAMLEADER hanteert een betaaltermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van iedere factuur.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van TEAMLEADER om een hogere schadevergoeding te eisen. Bovendien behoudt TEAMLEADER zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk op te schorten tot wanneer zij de effectieve betaling van de klant heeft ontvangen.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

13. Annulering: TEAMLEADER behoudt zich het recht voor om bij annulatie van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, maar in ieder geval voorafgaandelijk aan de levering van de diensten (cfr. artikel 8) aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van TEAMLEADER op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.

14. Beïndigingsmogelijkheden door TEAMLEADER: Gezien de overeenkomst van onbepaalde duur is, bezit TEAMLEADER het recht om de overeenkomst te beëindigen ten aanzien van de klant - door deactivatie van diens gebruikersaccount - wanneer zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet.

Onder objectieve noodzaak is begrepen, zonder beperkt te zijn tot:

 • Indien TEAMLEADER tijdens de overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de klant vals, inaccurraat of verouderd zijn;
 • In het geval TEAMLEADER ontdekt of substantiële vermoedens heeft dat de klant haar diensten gebruikt voor ongeauthoriseerde doeleinden;
 • Bij vermoedens van schending van huidige algemene voorwaarden door de klant;
 • In het geval TEAMLEADER ontdekt dat de overeenkomst met de klant is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of wanneer TEAMLEADER vermoedt dat de klant een product van TEAMLEADER aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden;
 • Indien de klant in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan TEAMLEADER tijdig of volledig te betalen;
 • In het geval van een dreigend faillissement van de professionele klant.

Na deactivatie is TEAMLEADER gerechtigd om de klant definitief de toekomstige toegang te ontzeggen tot de diensten, dan wel de deactivatie opnieuw ongedaan te maken na onderhandeling met de klant.

In elk van deze gevallen is TEAMLEADER gerechtigd een schadevergoeding te eisen voor de schade die zij hierdoor heeft opgelopen.
TEAMLEADER houdt eraan om de klant te verwittigen van de deactivatie per e-mail minstens 5 kalenderdagen alvorens de beëindiging uitwerking zal vinden.

Bij deactivatie tijdens de looptijd van een periode (kwartaal of jaar) waarvoor TEAMLEADER reeds voorafgaande betaling heeft ontvangen van de klant, houdt zij eraan deze betaling pro rata terug te betalen aan de klant binnen de 14 kalenderdagen na effectieve stopzetting van de diensten.

15. Confidentialiteit: (15.1) Inputdata: Alle data die wordt ingegeven door de klant bij gebruik van de diensten (hierna “inputdata”), zullen naar best vermogen en met de nodige zorg confidentieel worden behandeld door TEAMLEADER.

TEAMLEADER zal zich louter beperken tot het analyseren van het gebruikersgedrag van haar klanten met het oog op verbetering van haar diensten. Een lijst met medewerkers die toegang hebben tot de inputdata kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar support@teamleader.be. Enkel wanneer de klant hiertoe uitdrukkelijk verzoekt in het kader van de helpdesk (cfr. 17), zal TEAMLEADER eventueel andere werknemers uitzonderlijk toegang verlenen tot de inputdata met het oog op een snelle en gerichte oplossing van het probleem van de klant.

TEAMLEADER fungeert als facilitator voor de verwerking van de inputdata van de klant, en dient dan ook als loutere verwerker te worden beschouwd. De klant is en blijft de eindverantwoordelijke van diens verwerkte inputdata en de inhoud daarvan. De verwerking via TEAMLEADER mag plaatsvinden waar dan ook ter wereld, en middels de technieken die zij daartoe zelf voldoende acht.

Iedere klant is verplicht om zelf de nodige confidentialiteit toe te kennen aan haar inputdata, en toe zien dat dit tevens wordt nageleefd door derden aan wie zij de toegang verleent tot haar gebruikersaccount. Zo dient een klant zich ervan bewust te zijn dat hij bij het overmaken van zijn “API-key” aan een derde partij, hij deze derde partij volledige toegang geeft tot diens gebruikersaccount, logins en inputdata.

TEAMLEADER kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van of onjuist gebruik van de inputdata van haar klanten, behalve wanneer dit louter en alleen te wijten is aan haar fout.

TEAMLEADER zal enkel overgaan tot het verlenen van toegang in de inputdata van haar klant aan derden, wanneer zij hiertoe rechtsgeldig wordt verzocht (bijvoorbeeld: in kader van een juridisch onderzoek of wanneer zij hiertoe bij vonnis wordt verplicht). Elke kost of schade dat dergelijke toegang met zich meebrengt ten laste van TEAMLEADER, zal worden gedragen door de klant.

(15.2) Samenwerking: Alle informatie (zoals maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, klantenlijsten of gegevens over loonlijsten) die tussen TEAMLEADER en een (potentiële) klant wordt uitgewisseld voorafgaand aan een samenwerking tussen partijen tot onderzoek van de mogelijkheden van een eventuele samenwerking, zal door elk van de ontvangende partijen als confidentieel worden behandeld. Dezelfde verplichting geldt voor alle informatie die tijdens de samenwerking tussen partijen wordt uitgewisseld. Deze confidentialiteitsverplichting heeft evenwel in geen geval tot gevolg dat ideeën besproken tussen partijen die kunnen dienen tot verbetering of uitbreiding van de diensten van TEAMLEADER, niet achteraf door en in naam van TEAMLEADER mogen worden uitgewerkt en vervolgens gecommercialiseerd.

De ontvangende partij mag deze confidentiële informatie uitsluitend bekend maken aan haar werknemers voor zover deze daarvan kennis dienen te hebben voor het realiseren van een eventuele samenwerking.

Ieder van de ontvangende partijen zijn gehouden tot een eeuwigdurende geheimhouding, tenzij wanneer de versterkte informatie openbaar bekend is geworden buiten toedoen of nalaten van de ontvangende partij, of wanneer de ontvangende partij juridisch verplicht is tot bekendmaking.

Elk van de ontvangende partijen verplicht zich om de informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of toe te passen voor enige ander doel dan het onderzoeken van een eventuele samenwerking tussen partijen.

Geen van de ontvangende partijen zal een aanvraag indienen tot intellectuele eigendomsbescherming, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan hem versterkte informatie en zal ook niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verstrekkende partij.

Indien een van de ontvangende partijen de verplichtingen van artikel 15.2 nalaat na te komen, zal door dit enkel feit per gebeurtenis een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd zijn van 500,00 EUR ten gunste van de verstrekkende partij, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

16. Gevolgen deactivatie: Indien de overeenkomst tussen TEAMLEADER en de klant wordt beëindigd ingevolge een opzegging door de klant (cfr. artikel 7), is de klant ertoe gehouden om voorafgaand aan diens opzegging en op eigen initiatief zijn ingegeven inputdata te exporteren via de beschikbare export tools.

Indien de overeenkomst tussen TEAMLEADER en de klant wordt beëindigd door toedoen van TEAMLEADER (cfr. artikel 14), dient de klant - binnen de periode die TEAMLEADER heeft meegedeeld bij kennisgeving van de beëindiging  zijn input-data te exporteren via de beschikbare export tools.

Indien de klant de bepalingen van dit artikel niet naleeft, behoudt TEAMLEADER zich het recht voor om deze inputdata te bewaren op grond waarvan zij deze naar best behoren met nodige confidentialiteit zal behandelen en niet openbaar zal maken. Evenwel bezit TEAMLEADER in dergelijk geval TEAMLEADER het recht om de inputdata na verloop van tijd te wissen en de kosten hieraan verbonden door te rekenen aan de klant na afloop van de overeenkomst tussen partijen. Deze kost zal de klant worden aangerekend via een factuur met een betaaltermijn van 10 kalenderdagen.

17. Helpdesk en klachten: In het geval de klant vragen heeft of problemen ondervindt aangaande de functionaliteit van de diensten, kan beroep worden gedaan op de helpdesk van TEAMLEADER. Deze helpdesk wordt gegarandeerd van 9u tot 17u op werkdagen (zater-, zon- en feestdagen uitgesloten), en is volledig kosteloos. Deze helpdesk kan telefonisch of per email (support@teamleader.be) worden bereikt.

Via haar helpdesk zal TEAMLEADER de klant naar best vermogen en zo spoedig als mogelijk bijstaan in het zoeken naar een oplossing voor de specifieke vraag van de klant.
De beschikbaarheid van de diensten kan te allen tijde door de klanten online, live en in real-time worden geraadpleegd op de website van TEAMLEADER. Bij problemen inzake beschikbaarheid van haar diensten, zal TEAMLEADER binnen de grenzen van het redelijke een oplossing aanbieden. In ieder geval bezit TEAMLEADER volledige vrijheid om te bepalen wat een gepaste oplossing of tegemoetkoming is naar haar klanten.

Onmiddellijk na de levering van de dienst (cfr. artikel 8), dient de klant een eerste verificatie uit te voeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft - onder meer - betrekking op: hoeveelheden van de logins, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken van de software, etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 5 kalenderdagen na levering aan TEAMLEADER over te maken via de helpdesk of e-mail (info@teamleader.be), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan.

Verborgen gebreken dienen door professionele klanten binnen één (1) maand vanaf datum van levering van de diensten, maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan TEAMLEADER te worden meegedeeld, via de helpdesk of e-mail (info@teamleader.be). Dergelijke gebreken hebben -  onder meer - betrekking op: fouten in de back-end van de website of programmatuur, database of programmeerfouten, etc. Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de diensten. Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de maand na de ontdekking ervan door de consument-klant aan TEAMLEADER te worden meegedeeld als bepaald in deze paragraaf.

Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de diensten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct gebruikt heeft.

De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief of onbeveiligd gebruik van de diensten door de klant (bv. geen gebruik van firewall of onvoldoende bescherming tegen virussen).

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verandering of herstel door de klant zelf of door derden.

De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

18. TEAMLEADER communicatie: De diensten omvatten communicatie van TEAMLEADER via e-mail op regelmatige tijdstippen, aangaande dienstgerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven. Te allen tijde beschikt de klant over de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven. Gezien deze communicatie wordt beschouwd als inherent deel uitmakend van de dienstverlening kan de klant TEAMLEADER op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor wijzigingen van welke aard dan ook waarvan de klant normaliter op de hoogte zou zijn gesteld door de communicatie maar geen kennis heeft van gekregen ingevolge diens uitschrijving.

19. Aansprakelijkheid: TEAMLEADER staat in geen geval het gebruik toe van haar diensten voor illegale of onwettige doeleinden, of voor de overdracht van data die illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk is of een inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten (niet-limitatieve opsomming).
De bestemming van het gebruik van de diensten is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. De klant garandeert in geen geval de diensten te gebruiken voor de overdracht van “junk mail”, “spam”, “chain mail”, “phishing” of andere ongewenste massadistributie van e-mail.

Het gebruik van de diensten en (het gedownloade materiaal via het gebruik van de diensten) verloopt op eigen risico van de klant. De klant erkent daarbij uitdrukkelijk dat de diensten door TEAMLEADER worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Zo geeft TEAMLEADER geen garanties met betrekking tot deze dienst of de informatie verstrekt door deze diensten.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van vorige paragraaf, garandeert TEAMLEADER niet dat: (i) de diensten en/of website voortdurend beschikbaar, virusvrij, tijdig of volledig veilig zullen zijn, of (ii) de door de dienst verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is.

De klant is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computerprogramma of draadloos apparatuur na gebruik van de diensten.
Alle vermeldingen op de website zelf met betrekking tot de betrouwbaarheid en de beveiliging van de diensten vormen een loutere beschrijving van de inspanningsverbintenis van TEAMLEADER. TEAMLEADER zal aldus te allen tijde optreden naar best vermogen en eigen inzicht. Voor verdere uitleg over de vermeldingen op de website verwijst TEAMLEADER steeds naar de inhoud van deze voorwaarden.

Een klant wordt geacht geen (confidentiële) informatie/gegevens (vb. een excel sheet met data) te verstrekken aan TEAMLEADER op welke wijze dan ook of om welke reden dan ook. Indien hier toch wordt van afgeweken door uitdrukkelijk handelen van de klant, erkent deze volledig op eigen risico te handelen. In zulks geval garandeert TEAMLEADER met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde beveiliging en confidentialiteit als zij garandeert met betrekking tot de inputdata (cfr. art. 15.1).

TEAMLEADER is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse, speciale of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, verlies van winst of verwacht spaargeld, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade veroorzaakt uit het gebruik van de diensten. Deze beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing nadat TEAMLEADER uitdrukkelijk werd ingelicht over het potentiële verlies van de klant.

TEAMLEADER is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Met uitzondering van de vrijwaring door TEAMLEADER volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van TEAMLEADER beperkt tot het bedrag waartoe TEAMLEADER is verzekerd en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

De klant erkent tenslotte dat TEAMLEADER geen garantie biedt dat de diensten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de klant door TEAMLEADER, zodoende TEAMLEADER niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

20. Overmacht/hardship: Indien TEAMLEADER, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: inbeslagname, ziekte, oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, schaarste aan diensten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij TEAMLEADER, hetzij bij één van haar leveranciers.

In het geval van hardship, houdt TEAMLEADER eraan om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen. In het geval tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt, houdt TEAMLEADER zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de hardship.

21. Compensatie: Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen TEAMLEADER en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen TEAMLEADER en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

22. Intellectuele rechten: TEAMLEADER garandeert te beschikken over de nodige licenties of andere intellectueelrechtelijke bescherming voor het aanbieden van haar dienstenassortiment. Evenwel behoudt TEAMLEADER alle auteursrechten, merkrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte dienstomschrijving, programma’s, concepten, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten, zodoende de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAMLEADER mag overgaan tot het kopiëren van de diensten of gebruik ervan andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. 

23. Persoonsgegevens: De klant geeft aan TEAMLEADER de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. TEAMLEADER handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door TEAMLEADER aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen TEAMLEADER en de klant.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van TEAMLEADER meer wenst te ontvangen, dient de klant TEAMLEADER hiervan op de hoogte te brengen.

24. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken: Het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar TEAMLEADER haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij TEAMLEADER hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

25. Taal: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met TEAMLEADER. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.